{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
elbise, etek, mayo, tişört, gömlek
Türkçe

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, genel merkezi Ayazağa Mah. Ayazağa Yolu, No: 3  A  Blok SARIYER/ İSTANBUL  olan, 0581059098402637 mersis no’lu Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Koton” veya “Şirket”) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, kişisel verileriniz tarafımızca KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve yine KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Whatsapp aracılığı ile işlenmesi konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.


Şirketimizle aranızdaki müşteri ilişkiniz hakkında, tarafınızla Whatsapp isimli mobil uygulama ve bu uygulamadan tarafınıza ileti gönderilmesi sonrasında gerçekleşebilecek her türlü görüşme ve yazışma kapsamında Şirketimize iletebileceğiniz şahsınızla ilişkilendirilebilecek her türlü veri kişisel veri kapsamında olduğundan; Şirketimizle aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkiyi düzenleyebilmek, müşteri ilişkileri faaliyetlerimizin Şirketimiz prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini; sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve sair amaçlarla kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından işlenecektir.


Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri KVKK m.5/2 uyarınca; c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.


İşlenen kişisel verileriniz; ilgili verileri Whatsapp isimli uygulamanın merkezi ve veri kayıt alanları yurtdışında olması nedeniyle, KVKK madde 9’a uygun olarak yurtdışıyla paylaşılmış olacaktır. Ayrıca işlenen kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesine uygun olarak yukarıdaki amaçlarla mevzuatın öngördüğü kamu otoritelerine, yurt içi ve yurt dışındaki hissedarlarımıza, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza ve diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.


Kişisel verileriniz; Şirketimizle Whatsapp üzerinden yapacağınız yazışmalarla ve bu yazışmalara bağlı olarak tarafınızla gerçekleşebilecek sair yazışma ve görüşmelerle otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilebilecektir.


Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin yukarıdaki sebeplerle silinmesi veya yok edilmesi halinde bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda ifade edilen haklarınıza yönelik taleplerinizi, linkten adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Mağazalarımız
Aradığınız KOTON mağazasına ülke ve şehir bilgilerini seçerek ulaşabilirsiniz.
Arama

Ürün tekrar stoklarımıza geldiğinde, hesabındaki mail adresine talebin üzerine bilgilendirme yapacağız.